Wartość rynkowa Vs. Wartość wewnętrznaJeżeli akcje mają znacznie niższą wartość wewnętrzną niż ich bieżąca cena rynkowa, wygląda to jak czerwona flaga, że akcje są przewartościowane. Ale niekoniecznie tak jest.

Rozbieżność pomiędzy wartością wewnętrzną a ceną rynkową jest znana w świecie inwestycji jako wskaźnik ceny do wartości księgowej (P/B):

Cena jest bieżącą wartością akcji ustaloną przez rynek.
Wartość księgowa jest wartością wewnętrzną akcji. Jest to kwota, którą akcjonariusz byłby uprawniony do otrzymania, w teorii, gdyby spółka została zlikwidowana.
Cena rynkowa dowolnych akcji prawie nigdy nie jest taka sama jak ich wartość księgowa.

Wartość rynkowa
Wartość rynkowa jest określana przez popyt i podaż. Cena akcji odzwierciedla aktualny popyt na nie. Jeżeli istnieje duży popyt ze strony inwestorów na dany walor, jego cena rynkowa wzrośnie powyżej wartości księgowej.


Chociaż akcje mogą wydawać się przewartościowane, przynajmniej tymczasowo, nie oznacza to, że nie należy ich kupić lub przynajmniej rozważyć. Przeszacowania i niedoszacowania są codziennością.

Celem każdego inwestora jest kupowanie nisko i sprzedawanie wysoko. Jeżeli inwestor uważa, że akcje mogą być z dużym prawdopodobieństwem sprzedane w przyszłości za cenę wyższą niż ich obecna cena rynkowa, mogą one być doskonałą inwestycją, niezależnie od ich obecnej wartości wewnętrznej.

Wartość wewnętrzna
Wartość wewnętrzna, lub wartość księgowa, to suma aktywów firmy minus suma jej zobowiązań.

Wydaje się, że jest to dość proste wyliczenie. Firma może posiadać budynek siedziby, park rozrywki lub kasyno. Prawdopodobnie pożyczyła pewną sumę pieniędzy.

 Wartość wewnętrzna nie jest w pełni wiarygodną liczbą, ani, dla tej sprawy, stabilną.
Ale ile są warte, na przykład, patenty czy prawa autorskie? Albo jej aktywa niematerialne, takie jak wartość firmy czy rozpoznawalność marki?

Traderzy są świadomi, że wartość księgowa nie jest całkowicie wiarygodną liczbą, ani tym bardziej stabilną. Jeden gorący skandal może zniszczyć wiele wartości firmy lub rozpoznawalność marki. Wartość fizycznych aktywów firmy może zmieniać się wraz z gospodarką, gustami konsumentów lub z upływem czasu.

Szczególne względy
Wskaźnik P/B jest tylko jedną z miar wyceny kapitału własnego. Analitycy zazwyczaj badają spółkę i jej cenę akcji pod kilkoma kątami, starając się uzyskać jak najdokładniejszą ocenę jej rzeczywistej wartości.

Dobrym miernikiem oceny uzupełniającym porównanie P/B jest wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE). Jest to wskaźnik określający, jak efektywnie spółka wykorzystuje kapitał własny do generowania dodatkowych zysków.
 

30 marca 2021